Better Finance B.V.
Zo maakt u de juiste keuze
Artikel 1. Definities
(a)
"BF": Better Finance B.V., gevestigd te Amersfoort.
(b)
"Kandidaat": leder natuurlijke persoon waar BF The Accounting Test bij afneemt volgens de Opdracht verstrekt door de Opdrachtgever.
(c)
"Opdrachtgever": Degene voor wie BF zich inspant om bij een Kandidaat The Accounting Test af te nemen
(d)
"Opdracht": De overeenkomst tussen BF en de Opdrachtgever, waarbij BF zich jegens Opdrachtgever inspant The Accounting Test af te nemen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen BF en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden hebben 13 juni 2014 als ingangsdatum, waarbij alle eerder door BF uitgebrachte Algemene Voorwaarden komen te vervallen.
2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van BF schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele andere Algemene Voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. BF en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van opdrachten
3.1. Alle offertes en kostenopgaven van BF zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
3.2 Met het ondertekenen van de individueel gerichte offerte verklaart de Opdrachtgever in te stemmen met de Algemene Voorwaarden.
3.3 Een Opdracht tussen BF en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat Opdrachtgever de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel BF een begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt.
3.4 Alle genoemde kosten en bedragen in offertes, contracten en deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief BTW tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4. Honorarium, kosten en betalingswijze
4.1. Het door de Opdrachtgever aan BF verschuldigde honorarium is genoemd in de individueel gerichte offerte.
4.2. Eventuele reis- en verblijfkosten van BF ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht zullen door Opdrachtgever aan BF worden vergoed.
4.3. Alle genoemde kosten en bedragen luiden in Euro’s (€).
4.4 BF zal het honorarium factureren na oplevering van de rapportage van The Accounting Test aan Opdrachtgever.

Artikel 5. Betaling
5.1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van BF te voldoen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.
5.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd om facturen van BF met eventuele vorderingen van Opdrachtgever op BF te verrekenen. Opschorting van een verplichting van Opdrachtgever tot betaling aan BF is eveneens uitgesloten.
5.3. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel 5 gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan aan BF de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
5.4. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door BF niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15 % van de verschuldigde hoofdsom.
5.5. Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in lid 3 van dit artikel 5 bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in lid 4 van dit artikel 5 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Opdracht
6.1. BF is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de Opdracht te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Opdracht BF ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Opdracht verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van BF kan worden gevergd dat hij de Opdracht tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
6.2. Voorts is BF bevoegd de Opdracht te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijkheid niet van BF kan worden gevergd.
6.3. Indien de Opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van BF op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BF de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de Opdracht.
6.4. Indien BF tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten welke daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is BF gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, welke daardoor direct en indirect ontstaan.
6.6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is BF gerechtigd de Opdracht terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6.7. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BF vrij om de Opdracht terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Opdracht te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van BF op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6.8. Indien de Opdrachtgever een geplaatste Opdracht annuleert, dan zal het honorarium zoals vermeld in de door Opdrachtgever getekende Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.9. BF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 7. Overige verplichtingen Opdrachtgever
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BF aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan BF worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan BF zijn verstrekt, heeft BF het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten. De uitvoeringstermijn van de Opdracht vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan BF ter beschikking heeft gesteld. BF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BF is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. BF spant zich in om de geschiktheid van Kandidaat te toetsen in het kader van het door Opdrachtgever opgegeven functieprofiel. BF zal in haar rapportage en advies opnemen de constateringen die op basis van de uitgevoerde test zijn verkregen.
8.2. Testresultaten en advies zijn enkel bruikbaar voor de specifieke Opdracht van Opdrachtgever (rekening houdend met het specifieke functieprofiel en typologie van Opdrachtgever).
8.3. BF toetst de geschiktheid van Kandidaat op het gebied van in de test getoonde kennis en inzicht. BF verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de Kandidaat als geheel. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nagaan van referenties van de Kandidaat (inclusief de controle betreffende behaalde diploma's en dergelijke).
8.4. BF is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever in verband met de Opdracht mocht lijden, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren. Opdrachtgever vrijwaart BF tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht.

Artikel 9. Internetgebruik
Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische communicatiemiddelen. Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen risico’s kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Artikel 10. Ethische Gedragscode

BF zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. BF zal persoons- en bedrijfsgegevens enkel gebruiken voor haar dienstverlening en deze informatie niet met derden delen of voor andere doeleinden aanwenden.

Artikel 11. Intellectuele eigendom
11.1. Wij behouden ons alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die wij gebruiken of hebben gebruikt en/of ontwikkelen en/of hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.
11.2. Het is u uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, merken en logo’s en andere geestesproducten van ons, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor uw eigen intern gebruik, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
11.3. BF zal de rapportage opleveren aan Opdrachtgever. Ter bescherming van intellectuele eigendom zullen de testvragen niet met Opdrachtgever of Kandidaat worden gedeeld.
11.4. Het is Kandidaat uitdrukkelijk verboden de hem door Opdrachtgever ter hand gestelde rapportage aan te wenden voor andere doeleinden dan de oorspronkelijke Opdracht waarvoor deze bedoeld is.
11.5. Indien BF constateert dat Opdrachtgever en/of Kandidaat het bepaalde in artikel 11 niet respecteert, heeft BF een direct opeisbare vordering op Opdrachtgever en/of Kandidaat (per gebeurtenis) ter grootte van het oorspronkelijke opdrachthonorarium.

Artikel 12 Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland.